Amblyseius Swirskii rovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av vita flygare, trips och spinnkvalster.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Man strör ut Swirskii rovkvalstren från flaska, inom 2 veckor från planteringen. Man lägger ut Swirskii rovkvalstret i påsar, ca 10-14 dygn efter planteringen.

SPRIDNINGSSÄTT Från flaska strör man produkten ut på bladen. Påsarna hängs upp på bladskaften.

FÖRDELAR Amblyseius Swirskii är inte aktiv när temperaturen är under 8-10°C. Optimi temperaturen för den är 25-28°C. Amblyseius Swirskii är inte lika känslig för hög temperatur som A. cucumeris är. Fältförsöken har påvisat att Swirskii rovkvalstren var aktiva ännu i 40°C temperatur. 

Amblyseius Swirskii kan användas på många olika växter. Skyddet är långvarigt. Lever också på pollen, nektar och växtsafter, d.v.s. den klarar sig även om det inte finns några skadeinsekter i växtligheten.

OBSERVERA Placera inte påsarna nära värmerören, för de kan då lätt torka. Man skall kontrollera påsarna oftare sommartid och man bör också vara beredd på att lägga ut påsar oftare, åtminstone om luftfuktigheten för en längre tid sjunker under 60%. Rovkvalstren är känsliga för många växtskyddsmedel.

FÖRPACKNINGAR I lösvikt 25 000, 50 000 eller 125 000 rovkvalster per flaska samt i upphängbara påsar 100 eller 500 påsar / förpackning, varje påse innehåller minst 250 rovkvalster.